Další kroky k řešení dopravní situace; kontrolní výbor poukázal na neplnění části úkolů ze zastupitelstva

20.10.2016 21:14

Dopravní výbor se 1. srpna 2016 účastnil jednání na Krajském úřadu Středočeského kraje, kde bylo prezentováno stanovisko obce k navrhovanému křížení přeložky II/240 s komunikací mezi obcemi Velké Přílepy, Svrkyně a Tursko formou mimoúrovňové křižovatky – podrobněji viz článek „Jednání o přeložce II/240 pokračují“. Závěry dopravní studie světelné signalizační křižovatky na Pražské, o níž jsme psali v minulém vydání, budou veřejně prezentovány v rámci Přílepských otazníků. O termínu konání budou občané včas informováni.

Kontrolní výbor provedl kontrolu zápisů ze zastupitelstva za období 2014 - 2016 a identifikoval několik bodů z usnesení či veřejně pronesených příslibů, u nichž nebylo známo, zda a jak byly splněny. Dotazy na zodpovědné zastupitele (starostku, místostarostu, p. Bečku a p. Moryska) odešly 4. července s termínem pro odpovědi do konce července. Včas, jednoznačně a srozumitelně odpověděli David Bečka a Petr Morysek a také paní účetní. Paní starostka odpověděla až 11. srpna, navíc nekompletně. Její odpovědi byly vyhýbavé a naznačují, že některé úkoly nebudou nikdy splněny. Dotazy, které se týkaly pana místostarosty Hoška, zůstaly až do konce září nezodpovězeny.

Výbor například zjistil, že ani po více než roce od zadání nevznikla pravidla pro nakládání s majetkem organizací obcí, jak zastupitelstvo uložilo v červnu 2015. Velmi málo se událo také ve věci řešení problematiky černých staveb na území obce, kde před rokem paní starostka slíbila, že začne požadovat od stavebního úřadu pravidelné kontroly. Nyní se výbor dozvěděl, že si vlastně není jistá, co znamená, že má požadovat kontroly černých staveb a že neví, kolik požadavků vznesla. S ohledem na to, jak často se problematika černých staveb v diskusích s občany na veřejných zasedáních zastupitelstva řeší, je evidentní, že tato oblast není pro vedení obce prioritou. Již rok se kontrolní výbor snaží zjistit odpovědi na dotazy týkající vymáhání závazků firem Nimetal a Alfa Praha, které vyplývají ze smluv s obcí. Přes mnoho slibů úplné odpovědi ani po roce opakování dotazů a urgencí stále nemáme. Plná verze zprávy kontrolního výboru, která obsahuje i řadu dalších zjištění, je velmi rozsáhlá a zahrnuje i jednotlivé odpovědi zodpovědných osob. Je k dispozici ZDE.

Finanční výbor provedl v polovině září fyzickou kontrolu účetních podkladů týkajících se nákladů na externí poradenské služby související s rekonstrukcí a rozšiřováním základní školy a překračování plánovaných výdajů u položky týkající se služeb IT a komunikačních technologií. V současné době probíhá vyhodnocování získaných informací, se kterými veřejnost seznámíme v nejbližší době. Na srpnovém veřejném zasedání zastupitelstva předložil výbor zprávu hodnotící hospodaření obce za rok 2015 a první pololetí roku 2016. Ačkoli došlo ke zlepšení situace s kvalitou finančních výkazů poskytovaných finančnímu výboru ke kontrole, na některé nesrovnalosti a dotazy k nestandardnímu vývoji rozpočtového plnění výbor opakovaně nedostává jednoznačné a úplné odpovědi. Zpráva v plném znění, jak byla prezentována na veřejném jednání zastupitelstva, je k dispozici na www.proprilepy.cz (ze dne 1.9.).

Richard Kapsa, Kamila Handlová, Petr Morysek, Lubomír Šembera

 

Zastupitelé za PRO Přílepy se věnují práci pro obec v rámci dopravního výboru, kontrolního výboru a finančního výboru. Kandidáti za PRO Přílepy aktivně působí také v rámci dalších výborů, školské rady či jinak pracují pro obec a podílí se na organizaci řady veřejně prospěšných aktivit.