Voda ve VP

 

Na této stránce se dozvíte detailní informace o dlouhodobých krocích zastupitelstva, respektive místních občanských sdružení či obyvatel ve věci řešení problémů vodohospodářské infrastruktury ve Velkých Přílepech. Zveřejňujeme zde mimo jiné detailní přehled jednotlivých aktivit, které zastupitelstvo od roku 2006 v této věci řešilo a řeší.

 

 

Kroky zastupitelstva od roku 2006 a podivné postoje některých zastupitelů

Základní informace o vývoji kroků zastupitelstva kolem vodohospodářské infrastruktury ve Velkých Přílepech od roku 2006 a podivná rozhodnutí některých zastupitelů, která byla namířena jednoznačně proti zájmům naší obce si můžete přečíst v krátkém historickém exkurzu ZDE.
 

 

Reakce na aktuální diskusi (červenec 2011) z webu obce Velké Přílepy k vyhlášce omezující spotřebu pitné vody

(6.7.2011) Jsem rád, že tady máme spoustu právních specialistů, kteří skvěle znají zákony a ví, jak má vyhláška správně vypadat. Je škoda, že nenabídli svou „pomoc“, kterou teď anonymně šíří internetem, obci. Vězte, že obec takovouto nabídku ráda přijme a bude konfrontovat různé právní názory, které má k dispozici. Zastupitelstvo připravilo vyhlášku v jiném znění, než dnes platí. Principem původního návrhu bylo postihovat/regulovat nadměrnou spotřebu tam, kde se zcela vymykala normálním hodnotám (po vzoru některých jiných obcí, které řeší obdobné problémy s vodou jako VP). Takovéto znění bohužel právníci, kteří vyhlášku kontrolovali a prověřovali její soulad se zákonem, odmítli s tím, že obec může buď jen plošně zakázat, nebo nemůže dělat nic. Na tom se shodli jak právníci obce, tak i právníci provozovatele vodovodu. Máme tedy k dispozici právní názor, který říká, že naše vyhláška je v souladu se zákonem. Samozřejmě na toto téma může existovat (a evidentně existuje) také řada jiných právních názorů.   

 

Cílem vyhlášky není sankcionovat obyvatele kdykoli a za cokoli. Hlavní důraz na její vykonávání bude v obdobích, kdy ve vodojemu nebude dostatek vody a obyvatelům ve výše položených oblastech bude hrozit výpadek vody. Cílem je možnost sankcionovat ty, kteří i v době, kdy jejich sousedům neteče voda a nemohou si uvařit či umýt děti, bezohledně využívají pitnou vodu pro účely, pro které není pitná voda primárně určena. Nemělo by docházet k tomu, že v době dostatku vody budou obecní policisté obcházet obec a rozdávat pokuty. Možná to vypadá jako Kocourkov, ale podle právníků, kteří pro obec pracují, jiná možnost než vyhláška tohoto znění bohužel není. Na diskusním fóru se často opakuje názor, že bude stačit, když obec bude apelovat na občany, aby šetřili vodou. Protože tyto apely obec pravidelně zveřejňuje, je dokázáno, že apely tohoto typu u nás nefungují, alespoň ne na většinu těch, kteří stojí za extrémními odběry způsobujícími výpadky.

 

Hlavním (řekněme technickým) důvodem přijetí vyhlášky je to, že v některých obdobích extrémně narůstá spotřeba pitné vody v naší obci a vymyká se všem běžným průměrům a normovaným spotřebám, na které se běžně kapacity vodovodu v ČR dimenzují. Zatímco by běžná normovaná spotřeba na jednoho obyvatele měla činit 100 až 150 litrů na osobu a den, v kritických obdobích, kdy došlo k výpadkům, byla spotřeba na osobu a den více než trojnásobná. Vodovod a vodojem na takovouto extrémní zátěž prostě u nás nikdy nebyly dimenzovány. A i když letos v dubnu došlo na základě technického opatření schváleného zastupitelstvem k posílení kapacity přivaděče vody o cca 20%, stejně to nestačí. Zejména automatické závlahové systémy, které v poslední době u nás rostou jako houby po dešti, vysávají veškerou kapacitu tak, že ve výše položených lokalitách obce lidé nemohou koupat děti, vařit apod.

 

Představitelé obce a většina zastupitelstva řeší několik variant, jak zajistit dostatek vody pro VP. Jsou mezi nimi jak rychlé varianty s menším efektem, tak i varianty, jejichž realizace je dlouhodobější, ale může přinést výrazné zlepšení. O tom všem zastupitelé obce informovali na veřejném jednání zastupitelstva, kde může kdokoli vznášet dotazy a připomínky. Řada občanů toho využila. Diskusní fórum na rozdíl od veřejného zasedání neskýtá prostor pro rozebírání všech detailů.

 

Ohledně připojení Noutonic se také na zastupitelstvu diskutovalo – ačkoli je řada indicií svědčících o „černém odběru“, nejsou pro ně bohužel jednoznačné důkazy. Ministerstvo zemědělství, které je nejvyšším orgánem rozhodujícím o podmínkách připojení, přes opakované protesty obce a jejích občanů připojení nařídilo, i když na to evidentně nemáme kapacitu. Rozhodnutí ministerstva z konce loňského roku jsme odvoláním napadli. Přesto ministr zemědělství nyní v červnu vydal další rozhodnutí, které ukládá povinnost Noutonice napojit. O motivech se dá spekulovat, ale rozhodnutí stanoví nejnižší možný odběr, který se technicky vůbec dá regulovat (tj. nějakých 0,5 litru/sekunda). Odpovědní zástupci obce se rozhodli už dále neodvolávat. Ačkoli z principielního hlediska jsem s tímto postupem osobně nesouhlasil (podle mě se nemá ustupovat těm, kteří opakovaně porušují zákony, budují černé stavby a pravděpodobně také na černo odebírají vodu), respektuji rozhodnutí a argumenty kolegů. Jakmile dojde k realizaci technického napojení, bude mít obec jasný nástroj pro regulaci průtoku a sankce za překonání povolených hodnot.

 

Vězte prosím, že obec a zastupitelstvo prověřuje a realizuje veškeré možné kroky, které povedou ke zlepšení zásobování obce vodou. Detaily však není možné sdělovat přes diskusní fórum obce. Jednak je to nepraktické a jednak je to bohužel zneužíváno proti obci a jejím občanům – například když jsme informovali na internetu o posílení kapacity přivaděče o oněch zmíněných cca 20%, okamžitě právní zástupci noutonických investorů ministerstvu zemědělství poslali „práskačský dopis“ s tím, že díky tomuto posílení můžeme do Noutonic „posílat“ více vody než rozhodlo ministerstvo. Zveřejňování všech detailů chystaných řešení na internetu je z tohoto pohledu proto krajně nepraktické a dá se říci i nebezpečné.
 

Na posledním jednání zastupitelstva došlo mimo jiné ke schválení zakoupení a instalace systému, který umožní dálkové sledování stavu vodojemu, přítoku vody a její spotřeby. To umožní včas a bez spoléhání na lidský faktor informovat občany o hrozících výpadcích v zásobování pitnou vodou a připravit preventivní opatření omezující negativní dopady. 
 

Zastupitelstvo není skupina lidí odtržených od reality a připravuje všechna možná řešení tohoto historicky neřešeného problému. Jsme rádi, že se našli i občané, kteří mají znalost vodohospodářské problematiky a obci v této věci vydatně pomáhají, i když by nemuseli. Najdou-li se i další neanonymní rádci, bude to pro obec jedině přínosem.

 

Richard Kapsa

 

Petice pro ochranu dodávek vody občanům Velkých Přílep

(leden 2011) Na konci roku 2010 adresovali občané Velkých Přílep obecnímu úřadu, vodoprávnímu úřadu v Černošicích a ministerstvu zemědělství petici proti umožnění napojení části sousední obce Noutonice na vodovodní řad obce Velké Přílepy v situaci, kdy dodávky vody v letních měsících nedostačují ani potřebám obyvatel naší obce. Petice občanů vznikla s podporou občanských sdružení Nové Přílepy a PRO Přílepy. Petičnímu výboru byly doručeny reakce od všech oslovených úřadů (viz níže naskenované dokumenty). Zatímco Černošice odpověděly nesrozumitelně a alibisticky, větší vstřícnost projevil ministr zemědělství, který reakci osobně podepsal, byť jeho úředníci asi neměli zcela přesné informace. Proto nyní odešla ministrovi zemědělství od petičního výboru prosba o znovuposouzení petice. V mezidobí obec obdržela od ministerstva zemědělství rozhodnutí o povinnosti napojit Noutonický areál na vodovod Velkých Přílep. Podle informací z obecního úřadu je rozhodnutí snad pro obec poměrně mírné, protože stanoví přesné a poměrně malé limity odběru, který bude technicky regulovaný. Obec nyní s odborníky na vodohospodářskou infrastrukturu řeší, jestli se proti rozhodnutí ministerstva bude odvolávat či nikoli.

Petice voda VP 2010_10.pdf (188,3 kB)
Petice voda VP 2010_11_pruvodni dopis Černošice.doc (30,5 kB)
Petice voda VP 2010_11_pruvodni dopis MZE.doc (30 kB)
Petice voda VP 2010_11_pruvodni dopis VP.doc (29,5 kB)
petice voda VP 2010_12_vyjadreni Cernosice.pdf (810,2 kB)
petice voda VP 2010_12_vyjadreni MZE.pdf (1 001,6 kB)