Divadlo kolem zprávy finančního výboru a statisícové úniky z rozpočtu; investice do dopravní bezpečnosti

20.01.2016 22:24

V návaznosti na předchozí závažná kontrolní zjištění finančního výboru zastupitelstvo v září i přes odpor starostky Čermákové, místostarosty Hoška a paní Smidžárové na náš návrh schválilo zavedení registru smluv a jeho pravidelnou kontrolu, zajištění jasné identifikace účetních položek, zavedení stropu pro překročení plánované hodnoty jednotlivých položek rozpočtu obce bez souhlasu zastupitelstva a zajištění jasné identifikace a osobních podpisů na všech příjmových dokladech od příjemců peněz (plné znění usnesení a zprávy finančního výboru ZDE). Jsme rádi, že se pro toto usnesení našla rozumně smýšlející většina.

Na říjnovém zastupitelstvu pak starostka a místostarosta přijaté usnesení zpochybnili s odkazem na údajné závěry kontroly krajského úřadu, které měly konstatovat, že usnesení je v rozporu se zákonem. Žádné takové závěry však nikdy nedoložili. Místo toho finanční výbor obdržel jakýsi rozbor zpracovaný účetní poradkyní obce paní Haušidlovou, která konstatovala, že ani jeden z bodů schváleného usnesení není v souladu s legislativou. Finanční výbor prokázal, že jde o právně nepodložený a bezcenný rozbor a zastupitelstvo opět schválilo usnesení v původním znění, z něhož byl vypuštěn pouze bod 3, který byl duplicitní s novou legislativou, která je paradoxně ještě přísnější než limity požadované v původním usnesení. Bude ještě zajímavé zjistit, kolik obec za onen bezcenný rozbor zaplatila.

Rozpočet na rok 2016 s otazníkem

Finanční výbor se také zabýval návrhem rozpočtu obce na rok 2016. Ten je navržen jako silně ztrátový (-16 mil. Kč, což je cca 37 % běžných příjmů obce). Je to především proto, že do něj zařazeno několik velkých akcí, u nich ale zastupitelé nedostali podrobné podklady a zdají se být výrazně nadhodnoceny oproti obdobným akcím v minulých letech. Jejich efektivitu a připravenost lze nyní jen těžko odhadovat. V případě předběžných výkazů o plnění rozpočtu za rok 2015 se příjmy a výdaje zdají být v rovnováze. Z poskytnutých informací jde však vidět, že velká část plánovaných akcí byla buď přesunuta na další rok či zcela vypuštěna bez vědomí zastupitelstva. U některých realizovaných akcí nejsou respektovány schválené limity, či byly náklady na akce a jejich limity opakovaně měněny a výrazně navyšovány, což nesvědčí o kvalitní přípravě projektů.

Kontrola odhalila úniky peněz

Jak jsme již avizovali minule, kontrolní výbor provedl kontrolu plnění povinností vyplývajících ze smluv, které nebyly doposud naplněné nebo splatné. Výbor například zjistil, že nečinností obecního úřadu obec v posledních letech přišla o několik stovek tisíc korun, a to jen u jedné smlouvy se společností Nimetal, ačkoli jsme na to opakovaně upozorňovali několik let. Firma se smluvně zavázala poskytovat obci každoročně určitá plnění, své povinnosti však neplnila a ani obec se plnění nedožadovala. V návaznosti na zjištění výboru zastupitelstvo v prosinci uložilo starostce předložit do konce února 2016 přehled plnění vyplývajících ze smluv s firmami Nimetal a Alfa Praha a přehled kroků, které obec v předchozích letech konala ve věci vymáhání plnění smluvních závazků, případně zabezpečení toho, aby tyto závazky nebyly do budoucna promlčeny. Pro hlasovali všichni přítomní s výjimkou místostarosty Hoška. Zpráva kontrolního výboru je k dispozici ZDE.

Zvyšování bezpečnosti v dopravě

Dopravní výbor bude v letošním roce pokračovat v budování systému zvýšení bezpečnosti na komunikacích ve Velkých Přílepech. Hledáme dotační titul pro realizaci měření úsekové rychlosti v ulici Kladenské, kde byla dokončena studie a závěry a projednány s OP a silničním a správním úřadem Černošice. Zaměříme se na studii proveditelnosti pro světelné signalizační zařízení na křižovatce Pražská. A vyhodnocujeme podněty pro instalace bezpečnostních prvků v okolí fotbalového hřiště.

Richard Kapsa, Petr Morysek, Kamila Handlová, Lubomír Šembera