"Opoziční zpráva" pro Obecní Zpravodaj: Kontrolní činnost jde doposud ztuha, ale snad se to zlepší

28.06.2015 09:58

V letním Obecním Zpravodaji dostala poprvé prostor rubrika "Z opozičních lavic". Vzhledem k omezenému rozsahu textu, který mohl být otištěn, zde přinášíme jeho plnou verzi:

 

Kontrolní činnost jde doposud ztuha, ale snad se to zlepší

Zastupitelé za PRO Přílepy se aktivně účastní práce v zastupitelstvu, ať již jako předsedové výborů (kontrolního, finančního, pro dopravu a bezpečnost) nebo jako jejich členové.

Finanční výbor v rámci své činnosti průběžně kontroluje finanční výkazy obce. Opakovaně upozorňuje vedení obce na chybné postupy, chyby a rozpory ve výkazech. Od zastupitelstva dostal za úkol prověřit důvody překročení položky ostatní osobní výdaje, která byla v roce 2014 oproti plánu výrazně překročena – o více než třetinu. Potřebné podklady získal od obecního úřadu až po několikaměsíční tahanici. Nyní pracuje na analýze získaných informací a výsledek kontroly předloží zastupitelstvu a následně jej zde zveřejníme v plném znění.

Kontrolní výbor na základě pověření zastupitelstva obce kontroloval průběh výběrových řízení na komunální stroj a na dodavatele vybavení 3. pavilonu MŠ Jablíčko. Ačkoli po formální stránce bylo téměř vše v pořádku, další kroky starostky již jako standardní nazvat nelze. Znovuvypsání výběrového řízení na zametací stroj bylo zastupitelům zatajeno. Stalo se tak v citlivé záležitosti historicky provázené mnoha pochybeními a podezřeními, kdy v jednom z předchozích pokusů o výběrové řízení byly parametry stroje obcí nastaveny tak, aby vyhovovaly jen jednomu dodavateli (viz archiv Diskusního fóra na přelomu října a listopadu 2014 pod názvem "Výběrové řízení na zametací stroj"). Zastupitelstvo schválilo smlouvu s vítěznou firmu na určenou cenu. Starostka pak bez vědomí zastupitelů podepsala kupní smlouvu s firmou druhou (kterou zastupitelstvo neschválilo ani v květnu 2015). Navíc znějící na částku o 240 tis. Kč vyšší, než bylo prezentováno zastupitelům a uvedeno na internetu obce.

U vybavení pavilonu MŠ pochybnosti vzbudilo to, že nejnižší cenová nabídka byla vyloučena přesto, že v rámci odvolání firma písemně potvrdila, že i za nízkou cenu dodá vybavení v požadované kvalitě. Ačkoli výběr proběhnul 2.1.2015, již 9.1.2015 byl podepsán dodatek zásadně upravující rozsah poptávky. Kontrolní výbor na závěr své zprávy doporučil zastupitelstvu, aby dokumentace výběrových řízení byla předkládána zastupitelstvu s předstihem a nikoliv ex-post. Plná verze zprávy výboru je ZDE.

Dopravní výbor ve spolupráci s obcí a obecní policií pracuje na návrzích dopravně-bezpečnostních opatření, která mají za cíl zvýšení bezpečnosti na komunikacích uvnitř obce. Jedná se zejména o ulici Kladenskou. Všechny studie směřují k tomu, že nejúčinnějším telematickým prvkem bude – měření úsekové rychlosti. Poměrové neboli úsekové měření je metoda určení průměrné rychlosti vozidla v definovaném úseku komunikace. Délka tohoto úseku je přesně vyměřena (může být řádově od 100 metrů až do desítek kilometrů). Nainstalované zařízení měří dobu průjezdu každého vozidla tímto úsekem. Výsledkem je požadovaná průměrná rychlost, která se vypočítává podílem délky úseku a doby jeho průjezdu. Identifikace vozidla ve skutečnosti neprobíhá pouze prostřednictvím čtení registrační značky, ale na základě ucelené analýzy všech relevantních markantů vozidla. Když bude mít vozidlo špinavou nebo nečitelnou RZ, bude přestupek zadokumentován a totožnost vozidla a s ním i jeho řidiče je věcí následného dokazování policejním orgánem. Systém je navíc vybaven neoslňujícím infračerveným reflektorem pro osvícení kontrolovaného jízdního profilu, takže funguje i za snížené viditelnosti. Celý proces detekce, zpracování, projednání a archivace přestupku je do značné míry automatizován a zabezpečen proti případné ztrátě nebo narušení dat. Při měření se využívá zařízení, které bylo vyvinuto ve spolupráci s dopravní službou PČR. Systém využívá pro měření doby průjezdu kamery synchronizované na přesnou časovou základnu. Zařízení je certifikováno a ověřováno Českým metrologickým institutem. Další studií, kterou se dopravní výbor zabývá je vybudování světelného signalizačního zařízení na křižovatce Pražská.

Petr Morysek, Kamila Handlová, Lubomír Šembera, Richard Kapsa

zastupitelé za PRO Přílepy