První krok starostky (Tradice-Budoucnost) po volbách - porušení zákona o obcích

25.10.2014 20:32

První důležitý krok svěřený po volbách do obecních zastupitelstev starostovi obce - svolání ustavujícího zasedání nového zastupitelstva - proběhl ve Velkých Přílepech v rozporu se zákonem. Starostka Věra Čermáková (Tradice-Budoucnost) svolala ustavující zasedání zastupitelstva Velkých Přílep vyvěšením oznámení na úřední desku dne 20.10.2014, tedy v době, kdy to zákon neumožňuje. Jeden jediný paragraf zákona o obcích (§ 91, odstavec 1 - plné znění níže pod textem) upravující svolání zastupitelstva po volbách přitom stanoví, že ustavující zasedání lze svolat nejdříve poté, co uběhne lhůta pro podání návrhu na neplatnost voleb. Tato lhůta je definována jako deset dní od okamžiku oficiálního zveřejnění výsledků voleb Státní volební komisí. Podle informací z ministerstva vnitra lhůta pro návrhy na neplatnost voleb uběhla v pátek 24.10.2014 v 16:00 hodin. Ministerstvo nám rovněž rovněž na přímý dotaz potvrdilo, že svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva zveřejněním na úřední desce dříve než v pátek po 16. hodině je porušením zákona.

Požádali jsme oficiálně starostku o zrušení jí nezákonně svolaného ustavujícího zasedání zastupitelstva a o opětovné svolání zastupitelstva tak, aby vše proběhlo v souladu se zákonem. Samozřejmě se může stát, že z nevědomosti či neúmyslně v životě dochází k porušování předpisů a takovéto chyby pak lze jednoduše napravit, omluvit se za ně či alespoň pokorně přiznat chybu. Realita Velkých Přílep je ale bohužel mnohem horší. V odpovědi na naši žádost jsme se dozvěděli, že k porušení zákona došlo zcela vědomě a účelově. Citace z odpovědi starostky na výše uvedenou žádost: "Ano, zvolila jsem dřívější termín, protože jsem chtěla projednat a schválit ZD tak, abychom využili nabídku dotace ještě v tomto roce. Termín jsem tudíž stanovila v rozporu s § 91 Zákona o obcích, jak správně uvádí Richard." Zkratkou ZD se přitom myslí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na komunální čistící stroj, se kterou bylo velmi podivně manipulováno (viz článek "Přijďte na jednání ..." na úvodní stránce www.proprilepy.cz). Opětovné svolání ustavujícího zastupitelstva (tak, aby bylo v souladu se zákonem) starostka odmítla, tudíž platí termín jednání 29.10. v 19 hodin.

Korunu všemu nasadil zastupitel Tomáš Hošek (rovněž Tradice-Budoucnost), který v reakci na žádost o svolání zastupitelstva v souladu se zákonem odpověděl takto: "Svolání zastupitelstva není porušení zákona o obcích v případě, že nikdo nepodá návrh na neplatnost voleb k soudu." Popírá tím to, co napsala sama starostka, která porušení zákona přiznala a navíc ukazuje své "právní nevědomí". Je s podivem, že člověk neorientující se v zákonech a obhajující jejich porušování se má stát místostarostou Velkých Přílep.

Je vidět, že pro prosazení nákupu zametacího stroje doposud pochybným a nevysvětleným výběrovým řízením jsou představitelé Tradice-Budoucnost ochotni udělat cokoli, i porušovat zákon. Dejte o tom vědět svým známým a sousedům a přijďte se zastupitelů zvolených za Tradice-Budoucnost 29.10. na ustavující zasedání zeptat, zda je pro ně normální již od prvního momentu po zvolení jednat nezákonně. Na závěr je třeba dodat, že bohužel naše zákony jsou velmi často bezzubé a tak je to i v tomto případě - za takovéto porušení zákona nehrozí žádná sankce a nikdo jiný než vlastní svědomí nemůže starostku obce přinutit podle zákona jednat.

 

Plné znění §91, odst. 1 zákona o obcích:

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce svolává dosavadní starosta po uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí této lhůty, a jestliže byl návrh na neplatnost voleb nebo na neplatnost hlasování podán, do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o posledním z podaných návrhů, pokud žádnému z podaných návrhů nebylo vyhověno. Ustavujícímu zasedání předsedá zpravidla dosavadní starosta, případně nejstarší člen zastupitelstva obce do doby, než je zvolen starosta nebo místostarosta. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce se volí starosta, místostarosta a další členové rady obce.