Z opozičních lavic: Řešení křižovatky Pražská, stále nezdůvodněné úniky příjmů z rozpočtu a (ne)pravdy kolem územního plánu

28.04.2016 22:39

Dopravní výbor se mimo jiné dlouhodobě věnuje možnostem řešení nepříznivé dopravní situace na křižovatce v centru obce. Křižovatka silnic Pražská, Roztocká a Kladenská je ve špičkách dopravně přetížená a již dlouho volá po dopravně-technickém řešení, které zklidní dopravu, udělá křižovatku průchodnější i pro auta napojující se na hlavní (Pražskou) a zvýší bezpečnost dopravy i chodců. Dopravní výbor proto zajistil objednání studie zřízení Světelného signalizačního zařízení na této křižovatce a zúčastnil se místního šetření se zástupci zhotovitele studie ze společnosti SWARCO. Na základě místního šetření vyvstal požadavek na ubourání opěrné stěny, která snižuje rozhledové poměry (rozhledové trojúhelníky) v této rozsáhlé křižovatce. Tady bude prostor pro jednání se stavebním výborem a zejména s architekty na konečné podobě zeleného pásu. Po zhotovení této studie ji podrobíme veřejnému projednání v rámci zastupitelstva.

Na základě předchozích zjištění kontrolního výboru ve věci úniku statisícových příjmů z obecního rozpočtu (viz také předchozí Obecní zpravodaj) zastupitelstvo uložilo starostce doložit přehled plnění vyplývajících ze smluv s firmami Nimetal a Alfa Praha a přehled kroků, které obec v předchozích letech konala ve věci vymáhání plnění smluvních závazků. Kontrolní výbor zjistil, že stále nedošlo k plnění některých dávno splatných smluvních závazků v hodnotě stovek tisíc korun. Obec zatím nedoložila dostatek dokumentů, že tato plnění vymáhala či vymáhá. Kontrolní výbor tedy stále očekává dodání kompletních požadovaných informací. Zastupitelstvo rovněž uložilo výboru kontrolu úplnosti smluvní dokumentace a plateb v souvislosti s věcnými břemeny umožňujícími firmě ŽAC uložit kabel na obecní pozemky. V tomto případě byly všechny dokumenty včetně účetních podkladů řádně doloženy a kontrolní výbor neshledal žádné pochybení ani nesrovnalosti. Plná zpráva kontrolního výboru je k dispozici  ZDE .

Na dubnové jednání zastupitelstva bylo zařazeno projednání závěrečného účtu obce za rok 2015, přestože finanční výbor stále nedostal všechny podklady, ze kterých by mohl vyhodnotit dodržování rozpočtu u investičních akcí, kde má podezření na nedodržování výše finančních limitů stanovených zastupitelstvem. Tyto podklady výbor žádá marně již několik měsíců. Narychlo a nezákonně svolané poslední zastupitelstvo nerespektovalo zákonnou lhůtu pro vyvěšení programu a veřejně vyvěšené materiály k projednávání závěrečného účtu byly staženy z úřední desky den po vyvěšení programu, takže nevisely celých 15 dní před termínem projednání, jak ukládá zákon. Občané měli velmi omezenou možnost se s nimi seznámit. Možná také proto, že obsahují i zprávu krajské finanční kontroly, která hovoří o několika porušeních zákona ze strany obecního úřadu. I přes námitky výboru byl závěrečný účet schválen a to tak, že u pochybení vedení obce nebyla uvedena žádná nápravná opatření a nebyly postiženy žádné odpovědné osoby z vedení obce, ač dle zákona toto zastupitelstvo mělo řešit v usnesení.

V současné době probíhá finalizace návrhu nového územního plánu obce, který je klíčovým dokumentem, který určí budoucí směřování dalšího rozvoje, vzhledu obce a další výstavby. Bohužel se kolem něj objevuje stále mnoho nejasností a podezřelých změn. U dvou staveb, které si zastupitelstvo vysloveně nepřálo do nového územního plánu zahrnout a které ani nebyly součástí zadání územního plánu, se tyto přesto v návrhu územního plánu objevily. Když jsme žádali o vysvětlení, dostali jsme řadu protichůdných a vzájemně se popírajících informací od místostarosty Hoška, který je za územní plán zodpovědný. Typickým příkladem je informace místostarosty, že jedna stavba se proti vůli zastupitelstva do návrhu ÚP dostala poté, co se na tom domluvila architektka územního plánu s majitelem pozemku. Architektka na přímý dotaz (za přítomnosti místostarosty) zastupitelům sdělila, že majitele pozemku nezná a nikdy s ním nejednala. Pan místostarosta rovněž nemluvil pravdu, když na přímý dotaz členů stavebního výboru tvrdil, že doposud (od listopadu 2015) nedostal od nadřízeného orgánu územního plánu v Černošicích žádné informace o připomínkách občanů a dotčených institucí k návrhu územního plánu. Dostal je v pracovní verzi prokazatelně již na začátku prosince a zastupitelstvo ani členy stavebního výboru s nimi neseznámil. V důsledku řady nestandardních kroků a nepravdivých tvrzení kolem přípravy územního plánu pak bohužel rezignovala na členství ve stavebním výboru paní architektka, která v něm byla jedinou odbornicí na architekturu a územní plánování.

Velmi podezřelé je rovněž to, že se v návrhu územního plánu na ploše poblíž křižovatky Roztocká-Pražská, která byla doposud určena pro výstavbu sportoviště, objevil další bytový dům. Stalo se tak, aniž by to bylo v požadavcích zastupitelstva v zadání územního plánu a nikdo se ani neobtěžoval o takovéto změně zastupitele či stavební výbor informovat. Místo toho se již investor stavby snažil u zastupitelstva prosadit schválení územní studie. Ta byla na programu březnového zastupitelstva a jedině zastupitelé za PRO Přílepy hlasovali jednoznačně proti aktivitě, která by znamenala na místě pro sportoviště vystavět bytový dům. Protože se ostatní zdrželi hlasování, záměr nebyl schválen. Někteří členové zastupitelstva v čele s panem Hoškem nicméně na dalších jednáních deklarovali, že si místo sportu na místě dovedou dům představit. Bude zajímavé sledovat, jak se k této podivné záležitosti zastupitelé postaví při veřejném projednávání územního plánu a dalším schvalování.

Jak již bylo zmíněno, poslední veřejné jednání zastupitelstva bylo svoláno v rozporu se zákonem a program jednání nevisel na úřední desce po celou lhůtu určenou zákonem, i když pro to nebyl žádný urgentní důvod. Starostka tvrdila, že když se zastupitelé usnesou, tak nemusí respektovat zákon a vše bude platné. S tímto svérázným výkladem zákona, který znemožňuje řádnou kontrolu činnosti zastupitelstva ze strany občanů, většina přítomných zastupitelů za PRO Přílepy nesouhlasila a žádné z usnesení přijatých na tomto zasedání proto nepodpořila.

Richard Kapsa, Kamila Handlová, Petr Morysek, Lubomír Šembera