Z opozičních lavic: Studie prokázala účelnost zřízení semaforů na křižovatce v centru; ve financích stále ta o kohoutkovi a slepičce

25.07.2016 19:22

Opoziční zastupitelé za PRO Přílepy se věnují práci pro obec v rámci dopravního výboru, kontrolního výboru a finančního výboru. Dopravní výbor nechal po dohodě s obcí zpracovat důležitou dopravní studii, finanční a kontrolní výbory se věnovaly kontrolní činnosti. Kandidáti za PRO Přílepy aktivně působí také v rámci dalších výborů, školské rady či jinak pracují pro obec a podílí se na organizaci řady veřejně prospěšných aktivit.

Avizovaný průzkum studie umístění semaforů v křižovatce Pražská, Kladenská a Roztocká, o kterém zde v minulém vydání informoval dopravní výbor, byl proveden na konci dubna. Průzkum vyhodnocoval intenzitu dopravy v jednotlivých směrech křižovatky. Výsledky byly posuzovány podle českých státních norem (ČSN) upravujících projektování křižovatek na pozemních komunikacích. Závěrem studie, která vznikala v květnu a červnu letošního roku, je, že v rámci stávající intenzity dopravy je zřízení světelného signalizačního zařízení (semaforů) vhodným řešením pro zklidnění komplikované dopravní situace v tomto dopravně nejvytíženějším místě Velkých Přílep. Celá studie bude k dispozici na webových stránkách obce a bude rovněž veřejně projednána v průběhu září či října.

Kontrolní výbor v měsíci červnu provedl kontrolu plnění usnesení zastupitelstva za období od listopadu 2014 do května 2016. Výbor identifikoval 10 bodů, u nichž měly být vedením obce či určenými zastupiteli vykonány další kroky a u nichž nebyla na dalších veřejných zasedáních zastupitelstva příslušná informace doložena. Na začátku června předal kontrolní výbor dotazy k těmto bodům na starostku, místostarostu a další zastupitele s žádostí o vyjádření. Po jejich získání výbor vypracuje finální zprávu pro zastupitelstvo.

„Evergreenem“, u něhož kontrolní výbor žádá již více než půl roku marně o dodání informací, je vysvětlení statisícových úniků z obecního rozpočtu v důsledku nevymáhání povinností vyplývajících ze smluv v minulostí obcí uzavřených (více viz informace z ledna a dubna na www.proprilepy.cz). Kontrolní výbor opakovaně na každém jednání zastupitelstva žádá o doložení, jak se obec dožadovala naplnění smlouvy s firmou Nimetal, o kolik peněz doposud obec přišla díky neplnění smlouvy a o informaci, jak bude dluh vymáhán. Přesto ani po více než půl roce tyto informace nebyly doloženy. Výčet smluvních závazků společnosti Nimetal vůči obci naleznete níže pod tímto textem.

Finanční výbor v červnu analyzoval výkazy vyhodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 a identifikoval několik položek, na které chce zaměřit svou kontrolu a u nichž chce upřesnit některé nejasnosti. Jedná se zejména o poměrně vysoké částky hrazené za poradenství v souvislosti se základní školou a o změny limitů a nerovnoměrná plnění u některých výdajových položek. Výbor si vyžádal vysvětlení a finální zprávu v nejbližší době předloží zastupitelstvu i veřejnosti.

Richard Kapsa, Kamila Handlová, Petr Morysek, Lubomír Šembera

 

Přehled smluvních závazků společnosti Nimetal vůči obci, z nichž velká část nebyla řadu let plněna (výňatek ze smlouvy):

II. 1 Firma se zavazuje spolupracovat s Obcí a podílet se na jejím rozvoji v následujících oblastech:

 1. Firma daruje jednorázově Obci částku 500.000,-- Kč určenou pro rozvoj občanské vybavenosti a infrastruktury, ekologické projekty, veřejněprospěšné aktivity a zlepšení životního prostředí v Obci, a to do jednoho  měsíce po udělení právoplatných povolení k zahájení likvidace Ni Cd akumulátorů dle článku I.1;
 2. Firma bude po dobu šesti následujících let po ukončení kalendářního roku, kdy bylo uděleno stavební povolení dle článku II.1 a), poskytovat Obci jednou ročně, nejpozději však do 31. března daného roku částku 100.000,-- Kč určenou pro rozvoj občanské vybavenosti a infrastruktury, ekologické projekty, veřejněprospěšné aktivity a zlepšení životního prostředí v Obci;
 3. Firma se bude po dohodě s Obcí podílet na podpoře činnosti Obce, společenských organizací působících na katastru Obce a činnosti základní školy a mateřské školy sídlících v Obci, a to formou věcných a finančních darů v celkové hodnotě ve výši přibližně 50.000,-- Kč ročně po celou dobu, kdy Firma bude sídlit v katastru Obce.

II.2   Firma se dále zavazuje, že:

 1. Převezme celoroční údržbu příjezdových komunikací do výrobního a skladovacího areálu, kde hodlá zřídit své sídlo, a to včetně přilehlých prostor;
 2. Bude při své činnosti minimalizovat dopravní zátěž v Obci a dodavatelským společnostem a svým vozidlům výslovně zakáže používání ulice Kladenská v katastru Obce;
 3. Odvoz materiálu z areálu své provozovny bude provádět v maximálním množství dle územního rozhodnutí pro stavbu uvedenou v čl. I.1., a to po trasách schválených Obcí;
 4. Odvoz elektrolytu z demontovaných akumulátorů bude prováděn v maximálním objemu 3 m3 a zároveň množství elektrolytu skladované v jakémkoli okamžiku v provozovně nepřekročí objem 3 m3;
 5. Bude bezúplatně zapůjčovat techniku vlastněnou firmou a prostory firmy vhodné pro společenské akce dle potřeb Obce;
 6. Bude pro Obec zdarma organizovat a zajišťovat dvakrát ročně svoz nebezpečného, kovového a velkoobjemového odpadu, tj. přistavení prázdných kontejnerů a jejich odvoz na místo k tomu určené v souladu s platnými právními předpisy. Firma bude hradit veškeré případné poplatky spojené s likvidací takovéhoto odpadu;
 7. Provede v průběhu roku 2009 výsadbu minimálně 100 kusů vzrostlých stromů o výsadbové výšce minimálně 2,5 metru k zastínění jižní a východní části skladového a výrobního areálu v němž bude provozovna Firmy sídlit. Firma bude o tyto stromy pečovat tak, že v každém okamžiku bude okraj areálu osazen minimálně 100 kusy zdravých stromů o výšce 2,5 metru a vyšší;
 8. Provede výběr vnějšího barevného provedení (barvy) provozovny po dohodě s Obcí.

II.2   Obec se zavazuje, že dary dle čl. II. odst. 1 a) a odst. 1 b) budou využity výhradně pro účely určené touto smlouvou.

II. 3 Dary mohou být využity jak na jeden projekt, tak i na více projektů, a to například ve formě částečné spoluúčasti Obce v případě získání dotace či grantu. Užití finančních prostředků v souladu se sjednaným účelem je Obec povinna na požádání Firmy kdykoliv řádně doložit.