Kancelář pro uvádění fám na pravou míru

Taky vám sousedka říkala, že místo hřiště chce zastupitelstvo povolit v Přílepech betonárku? Přečtěte si, zda je to pravda…

 

Níže jsou fámy z roku 2010. Fámy, či spíše pomluvy z let 2014 a 2015 zde již nezveřejňujeme, nejsou tak veselé a byla by to ztráta času ;)

 

Fáma: (od Ivety Vojtěchové z webových stránek obce) - Z rozhodnutí Richarda Kapsy obec odstoupila od dohody o daru 1,5 milionu korun od noutonického investora a následně po něm požadovala dar ve výši 9 milonů Kč.

Realita: Paní Vojtěchová bohužel plete dohromady několik rozdílných událostí, z nichž vytvořila velmi zajímavou, nicméně zcela absurdní a účelově poskládanou konstrukci. Zvlášť když taktně zamlčela svou nemalou roli v této "kauze" (viz bod 5 níže) a to, že stavba byla budována bez stavebního povolení. Fakt je ten, že Richard Kapsa (RK) od žádné dohody neodstoupil a odstoupit ani nemohl. A to ze dvou prostých důvodů: (a) žádná finální písemná ani ústní dohoda neexistovala; (b) i kdyby dohoda existovala, nemohl by od ní odstoupit RK, takovéto rozhodnutí přísluší jedině starostovi obce.

Nyní stručný přehled vývoje jednání kolem kauzy napojení Noutonic na vodovod VP (omlouváme se za možná ne vždy přesně použitou terminologii, význam však je jasný):

(1) vodovodní a kanalizační přípojka (řad) do Noutonic byla postavena bez stavebního povolení a vodohospodářský úřad (Černošice) nařídil odstranění nelegální stavby.

(2) došlo k řízení o odstranění stavby vzniklé bez stavebního povolení, které po žádosti investora přešlo v řízení o dodatečné povolení stavby. V jeho rámci vodoprávní úřad požadoval souhlas obce VP s připojením. Tento souhlas obec odmítla vydat.

(3) proběhlo několik jednání mezi zástupci obce a investorem a jeho právními zástupci ohledně možných podmínek připojení.

(4) je pravda, že v rámci jednání mezi zástupci obce a investora padala jako poslední návrh částka 1,5 milionu Kč jako peníze určené k posílení vodohospodářské infrastruktury VP tak, aby připojení zvládla. RK, který jednání vedl, považoval tuto částku vzhledem k situaci za nízkou a chtěl dále jednat o jejím zvýšení.

(5) po jednom z jednání oslovila zastupitelka Iveta Vojtěchová RK s tím, že se s investorem dobře zná a že jako žena bude při jednání s ním s největší pravděpodobností úspěšnější. Požádala o to, aby mohla o výši úhrady a podmínkách napojení jednat sama. Výsledek byl ten, že po několika týdnech přišla s tím, že investor nechce o ničem jednat ani obci nic hradit, protože jej obec musí napojit zadarmo. Tím jednání "zkrachovala" a od té doby si obec dopisuje s právními zástupci investora a nyní i s ministerstvem zemědělství, které obec tlačí k tomu, aby povolila odběr vody do Noutonic.

(6) Údajný požadavek na dar ve výši 9 milionů je další nesmysl. Pravděpodobně vzniknul z konstatování, kdy bylo na pracovním jednání zastupitelstva řečeno, že pokud investor žádá o urychlené napojení vodovodu, musel by uhradit (vzhledem ke katastrofální situaci s dodávkami vody v některých obdobích) náklady na posílení vodovodní sítě ve Velkých Přílepech tak, aby napojení sousední obce nedopadlo negativně na obyvatele naší obce. V té době se diskutovalo, že náklady na posílení dosáhnou cca 8 až 10 milionů.

(7) Ke konstatování o tom, že p. Kapsa a p. Morysek neustále prosazují zásah do vodovodního řadu investora: zájmem všech zastupitelů za PRO Přílepy není zasahování do vodovodního řadu. Nechceme nic bourat ani poškozovat. Chceme jen mít jistotu, že "kohoutek" u trubky, kterou údajně voda neteče, bude uzavřen. Nechápeme tu hysterii kolem žádosti o uzavření přívodu vody směrem do Noutonic, když všichni zúčastnění tvrdí, že v trubkách vůbec nic neteče. V takovém případě může být úplně jedno, jestli je ovládací tyč šoupěte (alias kohoutek) otočená doleva či doprava... 
 

Fáma: Obec pod vedením zastupitelů za PRO Přílepy "znárodnila" fotbalové hřiště.

Realita: Fotbalové hřiště je (minimálně od roku 1992) obecním majetkem. Ačkoli se v roce 1992 tehdejší vedení obce pokoušelo darovat pozemky pod fotbalovým hřištěm tehdejšímu TJ Velké Přílepy, nikdy nedošlo k naplnění záměru a přepisu pozemků v katastru nemovitostí. Důvod byl jednoduchý - podepsaná darovací smlouva měla tak zásadní právní vady, že byla (podle právní terminologie) tzv. "absolutně a od počátku neplatná". Proto tuto smlouvu nepřijal k zápisu katastr nemovitostí. Od roku 1992 se nikdo původní záměr nepokusil dotáhnout do konce a pozemky hřiště jsou tedy stále obecní. Nikdo z nového vedení obce o tomto historickém záměru nic netušil, dokud se letos nezačaly šířit různé 'zvěsti'. Je zajímavé, že zájem o hřiště se výrazně zvedl teprve poté, co obec do opravy velmi zchátralých fotbalových kabin vložila 1,2 milionu korun a nemalé úsilí. Díky tomu, že hřiště je v majetku obce, se podařilo získat na rekonstrukci (v podstatě totální přestavbu) fotbalových kabin zhruba 600 tisíc korun dotací. Vzhledem k tomu, že se obec o hřiště řádně stará a poskytuje jej ke sportovním aktivitám občanů Velkých Přílep (jak dospělých, tak i dětí), není důvod v současné době jakkoli řešit pochybení z roku 1992. Z uvedeného si může každý přebrat, jaké je to "znárodnění". Věc je zcela prostá - za posledních 18 let se ve vlastnickém vztahu k hřišti prostě a jednoduše "nic nestalo".
 

Fáma: Z prostředí "konkurenční" volební kandidátky se šíří nová fáma, že Richard Kapsa má velmi úzké vztahy s rakouskou firmou, která vlastní pozemky a stavby ve VP, které chce zastavět rodinnými a bytovými domy. Proto údajně budou po volbách zastupitelé za PRO Přílepy prosazovat změny územního plánu tak, aby tato firma mohla svou investici zúročit.

Realita: Ano, Richard Kapsa byl a je v kontaktu s rakouskými investory. Soudil se s nimi (úspěšně), když nedodrželi podmínky smlouvy s jejich klienty v lokalitě Za hřištěm (ARI). Společně se sousedy na nich po dlouhém dohadování vynutil splnění příslibu vybudování prvního veřejného dětského hřiště v obci, když se pozemek určený pro hřiště snažili změnit na stavební. Od dalšího vlastníka (opět rakouského), který nemovitosti po čase koupil, získal pro obec dar ve výši 850 tisíc Kč, a to bez jakéhokoli "protiplnění" ze strany obce. Se stávajícím vlastníkem proběhlo na obci několik jednání o jeho investičních záměrech a nejtvrdší požadavky stanovoval Richard Kapsa. Za PRO Přílepy jsme jasně deklarovali, že do budoucna klidně podpoříme další výstavbu v obci, ale až poté, co dojde k vyřešení obchvatu (tj. přeložky silnice II/240). Za současné situace však nevidíme reálný důvod dále zásadně rozšiřovat zastavěnou oblast obce. Kapacita infrastruktury je prostě nedostatečná.

 

Fáma: Zastupitelstvo schválilo rozšíření školky za nekřesťanských 54 milionů korun a někdo si na tom namastil kapsu.

Realita: Rozšíření školky stálo díky výběrovému řízení 14 milionů korun, tedy méně než řada rodinných domů ve Velkých Přílepech.

 

Fáma: Zastupitelé berou za to nicnedělání velké odměny.

Realita: Za členství v zastupitelstvu Velkých Přílep nejsou žádné odměny. Zastupitelé (s výjimkou starosty a částečně místostarosty) pracují pro obec ve svém volném čase bez nároku na jakékoli požitky. Zastupitel může získat pouze odměnu za předsedsednictví výboru zřízeného zastupitelstvem, přičemž měsíční odměna za tuto práci činí méně než 500 Kč.

 

Fáma: Zastupitelé 4 roky kašlali na hrozící problémy s vodovodem a kanalizací a vůbec nic pro nápravu situace neudělali.

Realita: Zastupitelé za PRO Přílepy od konce roku 2006 podnikli řadu zásadních kroků ve věci řešení problémů s vodohospodářskou infrastrukturou:

(1) vyhlášení stavební uzávěry pro velkou část obce,

(2) soud (vyhraný) s firmou Bemett a znemožnění výstavby dalšího velkého bytového domu,

(3) zamítnutí hodně protlačovaného napojení sousedních Noutonic na vodovod a kanalizaci VP,

(4) rekonstrukce ČOV a příprava jejího rozšíření,

(5) přijetí principu, že nebudeme schvalovat další rozšiřování územního plánu pro výstavbu před tím, než bude vyřešena dopravní a vodohospodářské situace v obci,

(6) dohodnuty příspěvky velkých investorů obci (dosud v řádech milionů korun) na zlepšení infrastruktury,

(7) zpracování generelu za více než 2 miliony, který prokázal, že naše síť je ve špatném stavu 
a že tvrzení provozovatele o dostatku vody a možnosti kdekoho napojit jsou zcela mimo realitu,

(8) příprava projektu rozšíření vodovodního přivaděče do obce,

(9) výpověď smlouvy provozovateli vodovodu a kanalizace,

(10) změna projektanta/architekta územního plánu, který prosazoval zájmy investorů a nikoli obce,

(11) rozhodnutí, že provozovatel vodovodu nesmí dávat souhlasy s připojením na vodovod VP bez vědomí obce atd. atd.

Zastupitelé za PRO Přílepy všechna tato opatření vždy podpořili a hlasovali pro. V řadě z těchto hodně zásadních zmíněných případů však ostatní zastupitelé hlasovali proti zdravému rozumu 
a proti zájmům občanů, ale naštěstí byli přehlasováni. Nebojte se jich před volbami zeptat, proč hlasovali proti…

 

Fáma: Obec a zejména pak Petr Morysek odmítli skvělou nabídku jednoho sportovního klubu, že bude investovat miliony do rekonstrukce fotbalového hřiště a jeho zázemí. A ještě navíc po tomto klubu chtěli, aby i po této slíbené rekonstrukci platil velké nájemné.

Realita: Obec, a tedy nejen pan Morysek, jednala o této možnosti a požádala klub o jasnou nabídku a popis, jak by takováto spolupráce mohla fungovat a jak by bylo zajištěno, že hřiště budou moci dále využívat občané, škola, školka či místní sportovní kluby. Klub zpočátku požadoval oplocení a znepřístupnění hřiště, což zástupci obce zásadně odmítli. Poté se předběžně dohodnul sdílený režim, kdy by se o hřiště staral správce a zajistil, aby nebylo poškozováno vybavení apod. a byla zajištěna ochrana investic klubu. Zástupci obce si vyžádali od klubu oficiální návrh smlouvy, aby byly všechny sliby a pravidla spolupráce jasná a bylo vše možno předložit zastupitelstvu. Tento návrh však klub nikdy nepředložil a bez udání důvodu přerušil jednání. Nebylo tedy už o čem jednat ani co zamítat.

 

Fáma: Richard Kapsa prosazoval rozšíření školky jenom proto, aby tam dostal svoje dítě.

Realita: Dcera Richarda Kapsy se sice do školky naprosto běžným způsobem přihlásila, ale na rozdíl od ostatních nebyla přijata. Nyní proto navštěvuje soukromou školku.

 

Fáma: Zastupitelé úmyslně brání výstavbě supermarketu v obci a jdou tak na ruku místním malým obchodníkům, například rodině Kettnerových.

Realita: Zastupitelstvo několikrát deklarovalo, že je připraveno podpořit výstavbu supermarketu. Podmínkou investora bohužel vždy bylo, že vedle supermarketu vyrostou zároveň výrobní či skladové areály, případně nový velký bytový celek. To byly požadavky, na které zastupitelstvo v zájmu většiny obyvatel nemohlo i při nejlepší vůli přistoupit.

 

Fáma: Zastupitelstvo zabránilo svou liknavostí rekonstrukci staré stodoly na Kladenské ulici, kde chtěl investor provozovat služby pro občany.

Realita: Investor (firma, která se v obci "proslavila" stavbami bez povolení) začal veřejně prodávat byty, které měly ze stodoly údajně vzniknout, aniž by měl schválený projekt či získané stavební povolení. Vybudování obchodu či služeb v přízemí budovy bylo navíc podmíněno výstavbou 18 bytů. Vzhledem k tomu, že v současnosti není možné napojit takovouto stavbu na vodovod ani kanalizaci a vzhledem k nevyřešené otázce dopravy a parkování v této lokalitě zastupitelstvo nemohlo požadavky investora schválit.

 

Víte-li o dalších (ne)uvěřitelných věcech a příbězích, napište nám nebo se zeptejte v diskusním fóru. Fámy rádi potvrdíme či vyvrátíme…