Jak se stát členem 

Členem Sdružení se může stát každá fyzická osoba po dovršení věku 18ti let která má zájem se aktivně podílet na činnosti Sdružení. Členy Sdružení mohou být jen fyzické osoby, které mají na území České republiky trvalý pobyt.

Členství vzniká dnem, kdy Sdružení rozhodne o přijetí za člena na základě písemné přihlášky, která musí obsahovat:

  • označení, že se jedná o přihlášku do Sdružení, jméno, příjmení, rodné číslo a adresu přihlašovatele;
  • prohlášení o tom, že přihlašovatel byl seznámen a souhlasí se stanovami a dalšími přijatými vnitřními dokumenty Sdružení, kterými se bude řídit, místo a datum podpisu přihlášky;
  • podpis přihlašovatele.

Vzor přihlášky si můžete stáhnout zde a vyplněnou přihlášku zašlete na adresu sídla sdružení.