Naši kandidáti 2014

Kandidáti sdružení nezávislých kandidátů PRO Přílepy jsou nejen profesionálové ve svých oborech a pochází z různých částí obce, ale všichni také věnují svůj volný čas práci pro obec či jiným aktivitám pro veřejnost. Toto byla hlavní kritéria jejich výběru.

(více o kandidátech včetně fotografií naleznete pod tabulkou)

Kandidát Věk Povolání Bydliště Veřejně prospěšné aktivity
Mgr. Marie Válková 35 učitelka základní školy Máchova zakladatelka o.s. Život na venkově, kroužky aerobiku pro děti, organizace sportovních a kulturních akcí, škol v přírodě a dětských táborů
Ing. Petr Morysek 44 pracovník v oblasti řízení kvality;  místostarosta Roztocká dlouholetý člen folklórního souboru Mateník, iniciátor a organizátor Hobby výstav ve VP, aktivně pomáhá s organizací společenských akcí (mj. MFF Praha srdce národů či různé akce ve VP). 6 let pracuje pro obec jako místostarosta (oblast financí, technická správa sítí VaK, kino)
Ing. Richard Kapsa 39 ekonom, odborník na komunikaci a zdravotnictví Nerudova zakladatel tradice vánočních koncertů obcí VP a Lichoceves v noutonickém kostele, spoluorganizátor vánočních a velikonočních trhů, iniciátor vzniku prvního veřejně přístupného dětského hřiště ve VP, řadu let se věnuje nadačním a charitativním aktivitám
Ing. Lubomír Šembera 51 ekonom, řízení dopravy Werichova kapelník hudební skupiny LiveMotive, předseda fotbalového oddílu TJ Sokol VP, předseda o.s. Velké Přílepy, spolupořádá akce „Hurá na prázdniny“ a „Sportovní den pro celou rodinu“, člen klubu rybářů ve VP
Ing. Kamila Handlová 42 odbornice na chemické technologie, farmacii Vančurova zakladatelka tradice a pořadatelka každoročních Přílepských strašidýlek, s manželem spoluzakládala dětský fotbalový klub JFK Velké Přílepy, předsedkyně Školské rady při ZŠ Velké Přílepy (2011-2014)
Jan Bubeníček 24 student VŠ, zdravotník, IT technik Okružní místopředseda občanského sdružení "Zdravotníci a záchranáři primární péče", pořádá kurzy první pomoci pro veřejnost
MUDr. Jana Schwarzová 47 lékařka, výzkum léků v onkologii, provozovatelka soukromé MŠ Smetanova založila mateřskou školu Veselý Domeček, organizuje loutková představení pro děti, spolupodílí se na organizaci dalších akcí jako Přílepská strašidýlka, kočárkování, trhy Na Statku, atd.
Ing. Marie Palkosková 56 vedoucí oddělení registrace léků Pod Lomem obnovila kříž v lokalitě U Křížku v Kamýku, historický Sborník obce Velké Přílepy, organizace restaurování barokního oltáře kaple sv. Gottharda, iniciovala zpracování znaku a vlajky obce, založila tradici Zpívání Ježíškovi ve VP, společného rozsvěcení vánočního stromu, oslav masopustu a pořádání Podzimního přílepského pikniku
Ing. Michal Štengl 36 motoristický publicista, šéfredaktor Boženy Němcové člen TJ Sokol VP, jako předseda výboru pro dopravu a bezpečnost se podílel na přípravě a realizaci řady dopravně-bezpečnostních opatření
Libor Kettner 55 podnikatel ve stavebnictví Pražská pořadatel hudebních koncertů a country festivalů, spoluorganizátor vánočních a velikonočních trhů, Blešáku na Statku a řady dalších akcí
Josef Ženíšek 74 farmář Roztocká vybudoval malé muzeum zemědělské a automobilové techniky, které zpřístupňuje školám i veřejnosti, zakoupil a vysadil mnoho stromů v obci, pečuje o jezírko v lokalitě „U rybníčku“

 

Více o našich kandidátech:

Mgr. Marie Válková (35), Máchova ulice

Osobní motto: Chci kvalitní multifunkční školu pro naše děti

Vystudovala Ostravskou univerzitu, Pedagogickou fakultu, obor Učitelství pro I. stupeň ZŠ. Své vzdělání dále rozšířila na Západočeské univerzitě, Pedagogické fakultě, obor Koordinátor školního vzdělávacího programu. Aktuálně zahájila studium na Univerzitě Karlově, obor Školní management. Své profesní zkušenosti zahájila na ZŠ Loučka poblíž Valašského Meziříčí, odkud pochází. Další zkušenosti získala přes programy Work&Travel a Au-pair v USA. Největší zkušenosti se vzděláváním dětí získala na ZŠ Londýnská v Praze. Po rodičovské dovolené začala pracovat jako učitelka na 1. stupni na ZŠ Velké Přílepy. V roce 2012 založila občanské sdružení Život na venkově, o. s., zaměřené na veřejně-prospěšnou činnost v oblasti tradic, kultury a sportu na venkově. V minulosti vedla kroužky aerobiku pro děti, organizuje sportovní, kulturní a společenské akce, podílela se na organizaci a vedení škol v přírodě a dětských táborů, lyžařských a vodáckých kurzů. Ve svém volném čase hraje na klávesy a piano. Není členem žádné politické strany. Je vdaná, má dvě děti. V obci se chce zasadit o zlepšení možností a kvality vzdělávání dětí v mateřské i základní škole, zajištění jejich dostatečné kapacity a rozšířit nabídku soutěží a sportovních či kulturních akcí pro děti a mládež.

 

Ing. Petr Morysek (44), Roztocká ulice

Osobní motto: Chci dále v obci rozumně hospodařit - tak, aby vše  dobře fungovalo

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, obor Technická kybernetika (státnice ze systémové analýzy a řídící techniky). V současné době pracuje v oddělení vývoje SW pro Výkaznictví finančních institucí pro ČNB u firmy BSC Praha. V minulosti pracoval také jako programátor-analytik a správce sítě. Od založení (rok 2000) je předsedou Bytového družstva Roztocká 218 a zajišťuje právní, finanční a organizační řízení. Dosud největší investiční akcí družstva je projekt pro snížení topných nákladů, jehož nejviditelnější částí je zateplení bytového domu družstva v centru obce (rok 2004), zateplení střechy (rok 2010), výměny oken společných prostor (2011), úpravy odvětrání izolací a chodníků okolo domu (2012) a výměny měřidel topných nákladů (2013). Není členem žádné politické strany ani hnutí. Mimo sdružení PRO Přílepy je již 16 let členem Folklórního souboru Mateník a pomáhá i s akcemi dalších skupin (MFF Praha srdce národů). Koníčky jsou hlavně historie, stavba historických modelů a turistika. Je ženatý a má tři děti. Nyní je také místostarostou obce, má na starosti především správu rozpočtu, technických sítí, a strategické záležitosti. Stará se rovněž o fungování kina. I nadále chce pomáhat obci s řešením problémů především v oblasti vodovodní a kanalizační sítě, dopravy, bezpečnosti a udržovat stabilitu v oblasti obecních financí.

 

Ing. Richard Kapsa (39), Nerudova ulice

Osobní motto: Méně populismu a více selského rozumu do řízení obce

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obory Mezinárodní obchod a Evropská ekonomická integrace. Vzdělání si dále rozšířil jednosemestrálním studiem London School of Public Relations. 14 let pracoval v České pojišťovně, mimo jiné jako ředitel komunikace, tajemník představenstva či předseda správní rady Nadace České pojišťovny. Byl rovněž ředitelem komunikace pro střední a východní Evropu v pojišťovací skupině Generali PPF Holding. Nyní je zaměstnancem společnosti PPF, členem představenstva a ředitelem komunikace společnosti SOTIO, která vyvíjí nové metody léčby různých druhů rakoviny. Není členem žádné politické strany ani hnutí. Je ženatý a má dvě děti. Podílel se mimo jiné na aktivitách kolem vybudování prvního velkého dětského hřiště pro veřejnost v areálu „Za hřištěm“, spolu s manželkou zavedl tradici vánočních a velikonočních trhů a je zakladatelem tradice vánočních koncertů v noutonickém kostele. Je předsedou výboru pro výstavbu a životní prostředí. Svých znalostí a zkušeností využívá a i nadále chce využívat ve prospěch Velkých Přílep zejména v oblasti regulace výstavby, budování infrastruktury, finančního řízení a komunikace s občany, investory, státní správou a okolními obcemi.

 

Ing. Lubomír Šembera (51), Werichova ulice

Osobní motto: Lepší život pro Přílepy… aby se Vám lépe žilo…

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Cestovní ruch. Od roku 1998 pracuje jako vedoucí oddělení provozu Hlavní dopravní řídící ústředny v Praze pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy. V roce 2007 byl jmenován projektovým manažerem pro přípravu a dohled nad realizací telematických projektů v rámci Operačního programu doprava EU - Fondu soudržnosti. V současné době má za sebou úspěšné projekty: „Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze“, „Systém zvýšení bezpečnosti silničního provozu v hl. m. Praze“ a „Komplexní telematický dohledový systém“. Není členem žádné politické strany a ve Velkých Přílepech žije od roku 2004. Je zakladatelem a kapelníkem přílepské hudební skupiny LiveMotive a předsedou fotbalového oddílu TJ Sokol Velké Přílepy. Angažuje se v Občanském sdružení Velké Přílepy, které tradičně ve spolupráci s obcí pořádá akce „Hurá na prázdniny“ a „Sportovní den pro celou rodinu“. Je aktivním členem výboru mysliveckého sdružení Háj ve Volyni a členem klubu rybářů ve Velkých Přílepech. Sportuje ve veslařském oddíle TJ Bohemians. Své profesní zkušenosti chce zúročit v oblasti dopravy a to zejména využitím inteligentních dopravních systémů pro zvýšení bezpečnosti našich dětí a seniorů.

 

Ing. Kamila Handlová (42), Vančurova ulice

Osobní motto: I pád na držku je pohyb dopředu

Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, katedru silikátů. V rámci studií se zúčastnila letního programu na Univerzitě Abo Academi ve Finsku. Jako au-pair studovala 3 roky angličtinu ve Velké Británii a Severním Irsku. Po studiích nastoupila do firmy Chemoprag jako projektový inženýr. Od roku 2000 pracovala jako aplikační specialista v oboru filtrace ve farmaceutickém průmyslu ve firmě Millipore (později Merck). Od roku 2013 pracuje jako obchodník v oboru průmyslové filtrace ve firmě 3M. Pochází z Teplic. Ve Velkých Přílepech žije od roku 2002. Společně s manželem zakládala dětský fotbalový klub JFK Velké Přílepy a pomáhala jako instruktorka fotbalového trenéra školičky. Je zakladatelkou akce Přílepská strašidýlka, kterou od roku 2010 pořádá společně s obcí, dalšími subjekty a přáteli. V letech 2011-2014 působila jako předsedkyně Školské rady při ZŠ Velké Přílepy. Je vdaná a má 3 děti. Není členkou žádné politické strany. Ve volném čase tancuje a běhá. Ráda by se zaměřila na podporu rozšíření nabídky dětských volnočasových a sportovních aktivit a zvýšení úrovně školního vzdělávání v naší obci.

 

Jan Bubeníček (24), Okružní ulice

Osobní motto: Vyžeru to za vás! :-)

Studuje na České zemědělské univerzitě v Praze na Provozně-ekonomické fakultě, obor Veřejná správa a regionální rozvoj, kterým navazuje na středoškolské vzdělání v oblasti veřejné správy. Je místopředsedou v občanském sdružení „Zdravotníci a záchranáři primární péče“, které je součástí Integrovaného záchranného systému. V jeho rámci pořádá kurzy první pomoci pro veřejnost. Byl zaměstnán jako IT technik a následně jako sanitář v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Bydlí v areálu Red Shark nad H-Systémem. Není členem žádné politické strany ani hnutí. Volný čas vyplňuje hrou na hudební nástroje, výlety a návštěvami kulturních akcí všeho druhu. Pravidelně na přílepských akcích vyhrává soutěže v pojídání jitrnic. V obci chce podporovat vyrovnaný rozpočet, dořešení problému rozbitých komunikací a podporu rozvoje kulturních a sportovních aktivit pro děti a mládež.

 

MUDr. Jana Schwarzová (47), Smetanova ulice

Osobní motto: Kvalitní vzdělávání našim dětem

Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Pracuje téměř dvacet let v oblasti klinického hodnocení nových léků, v posledních 10 letech v oblasti onkologie. V roce 1989 se stala 1. vicemiss tehdejšího Československa, v letech 1989 a 1990 pak reprezentovala naši zemi na soutěžích Miss World a Miss Universe, kde se probojovala mezi deset nejlepších na světě (Top Ten).  S manželem vybudovala ve Velkých Přílepech mateřskou školku Veselý Domeček, která zahájila provoz v roce 2011, a je koordinátorem jejího provozu. V obci organizuje například loutková představení pro děti nebo se spolupodílí na organizaci řady akcí pro děti i dospělé (např. Přílepská strašidýlka, Kočárkování, vánoční a velikonoční trhy a další akce Na Statku).  Ve Velkých Přílepech žije od roku 2002. Je vdaná a má dvě dcery. Není členem žádné politické strany ani hnutí. Mezi její záliby patří turistika, cestování a fotografování. Společně s manželem připravila pro veřejnost v obecní Galerii několik výstav a prezentací fotografií ze svých cest. V obci se chce věnovat problematice školství a výstavby.

 

Ing. Marie Palkosková (56), ulice Pod Lomem

Osobní motto: Jsme sousedé!

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Ekonomika zahraničního obchodu. Pracuje jako vedoucí oddělení registrace léků ve farmaceutické firmě Roche. Při zaměstnání absolvovala individuální studium v oboru starožitník. Není členkou žádné politické strany ani hnutí. Je vdaná, má dvě dcery. Mimo sdružení PRO Přílepy je zákládající členkou Kamýckého sdružení pro klidné bydlení. Aktivně se podílí na činnosti obou sdružení. Iniciovala a finančně zajistila obnovu kříže v lokalitě U Křížku v Kamýku, iniciovala a připravila ve spolupráci s občany historický Sborník obce Velké Přílepy, organizovala proces restaurování barokního oltářního rámu z kaple sv. Gottharda. Iniciovala zpracování znaku a vlajky obce. Je zakladatelkou tradice Zpívání Ježíškovi ve Velkých Přílepech, tradice společného rozsvěcení vánočního stromu, oslav masopustu a pořádání Podzimního přílepského pikniku. V období 2006-2010 pracovala jako pověřený zastupitel v oblasti územního plánování obce. Svých znalostí a zkušeností chce i nadále využít ve prospěch Velkých Přílep zejména v oblasti územního plánování obce, k ochraně přírody, kulturního a historického dědictví obce a k podpoře dobrých sousedských vztahů.

 

Ing. Michal Štengl (36), ulice Boženy Němcové

Osobní motto: Chci klidnější dopravu v centru a více parkovacích míst

Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, fakultu strojní, obor Dopravní technika. V minulosti pracoval v mezinárodní reklamní agentuře Intercom Praha jako technický redaktor, poté byl zástupcem šéfredaktora časopisu Svět motorů. V současné době je šéfredaktorem časopisu Auto7. Je místopředsedou Klubu motoristických novinářů sdružující přes sto předních motoristických novinářů. Není členem žádné politické strany ani hnutí. Ve Velkých Přílepech žije od prosince 2004. Je ženatý a má dvě děti. V minulých dvou funkčních obdobích byl předsedou výboru pro dopravu a bezpečnost, i nadále se chce podílet hlavně na řešení problémů v oblasti dopravy a bezpečnosti.

 

Libor Kettner (55), Pražská ul.

Osobní motto: Chci udržet a rozšířit možnosti kulturního vyžití pro všechny generace

Absolvoval SOU, obor zedník. Do roku 1989 byl zaměstnán u stavebních firem v Praze. Od roku 1991 do současnosti pracuje jako živnostník ve stavebnictví s několika zaměstnanci. Není členem žádné politické strany. Je ženatý a má 3 děti. V přechodném období od listopadu 1989 do října 1990 byl starostou Velkých Přílep a následně několik volebních období zastupitelem. Podílel se zejména na vytvoření prvního územního plánu obce, a posléze na zajištění vybudování inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, plynofikace). Je dlouholetým členem místního ochotnického divadelního spolku. Je pořadatelem hudebních koncertů a country festivalů, spoluorganizátorem vánočních a velikonočních trhů, Blešáku Na Statku a řady dalších akcí ve Velkých Přílepech. V současné době je členem výboru pro výstavbu a životní prostředí při obecním zastupitelstvu. Svých znalostí a zkušeností chce nadále využívat v oblasti výstavby a rozvoje obce.

 

Josef Ženíšek (74), Roztocká ulice

Osobní motto: Více zeleně pro Přílepy

Vyučen v oboru automechanik. Dlouhou dobu pracoval v autoopravárenství a v roce 1991 založil ve Velkých Přílepech vlastní autodílnu. Zároveň po roce 1989, kdy se mohl vrátit do komunisty zabaveného rodného domu, obnovil rodinnou farmu a působí jako soukromý zemědělec. Není členem žádné politické strany ani hnutí. Od roku 1989 a v letech 1990 – 1994 působil v obecním zastupitelstvu, kde se zabýval zejména zlepšením ekologických problémů obce. V poslední době se spolu se svou rodinou aktivně podílel na rekonstrukci přílepské kapličky Panny Marie, obnově rybníčku a vybudování parku U studánky či na obnovení křížku na Kamýcké skále. V současné době je členem výboru pro výstavbu a životní prostředí při obecním zastupitelstvu. Zajímavostí je, že jeho pradědeček byl na konci 19. století 9 let starostou Velkých Přílep. Svých zkušeností chce využít ve prospěch obce především v oblasti ochrany přírody a krajiny.