Oslovení voličů

Vážení spoluobčané,

od roku 2006, kdy se z důvodu nespokojenosti s vývojem věcí obecních skupina zakladatelů sdružení PRO Přílepy poprvé rozhodla kandidovat do obecního zastupitelstva, je to již potřetí, co vám představujeme kandidátku našeho sdružení nezávislých kandidátů. Najdete na ní jak šest kandidátů, kteří s prací pro obec ve svém volném čase mají mnohaleté zkušenosti, tak i pět nových tváří. V letošním roce jsme jedinou skutečně nezávislou kandidátkou ve Velkých Přílepech, která není svázána s žádnou politickou stranou či politickým hnutím.

Nikdo z našich kandidátů není „do počtu“, hlavním kritériem výběru byla předchozí práce pro obec či angažování se v jiných aktivitách pro veřejnost. Pocházíme z různých částí obce a máme za sebou bohaté profesionální zkušenosti v různých oborech, kterých se budeme snažit využít ve prospěch obce. Všichni kandidáti, i ti co nezískají zastupitelský mandát, budou navrženi do jednotlivých výborů fungujících jako kontrolní a poradní orgány zastupitelstva, stejně jako po minulých volbách v roce 2010.

V posledních čtyřech letech jsme se podíleli na řízení obce na základě koaliční smlouvy uzavřené s druhým uskupením, které uspělo v roce 2010 ve volbách. Přes mnoho společných cílů jsme měli na řadu věcí odlišné názory, či jsme navrhovali jiné postupy. Důležité ale je, že při zásadních rozhodnutích jsme se vždy byli schopni domluvit na řešení rozporů a společně rozhodovat ve prospěch obce. Díky tomu se nám podařilo plnit jak naprostou většinu cílů Programového prohlášení koalice, tak i klíčových bodů našeho volebního programu, s nímž jsme občany Velkých Přílep oslovili. Stručné vyhodnocení plnění našeho volebního programu z roku 2010 naleznete ZDE. Přesto je třeba sebekriticky přiznat, že v řadě oblastí jsme se dopředu posouvali pomaleji, než jsme původně čekali.

Mezi nejvýznamnější investice, které obec v rámci koaliční spolupráce v předchozích letech realizovala, patří například rekonstrukce zastávek a vybudování nových chodníků v centru obce, dopravně-bezpečnostní opatření, opravy povrchů některých silnic (Formanská, Svahová, Ke Křížku), nová okna, dveře i střecha v budově ZŠ, rekonstrukce kabin na fotbalovém hřišti, bezpečnostní kamerový systém zvyšující efektivitu práce obecní policie, vybudování služebny obecní policie, rekonstrukce šaten a sociálního zázemí ZŠ a restaurace/sálu U Korycha, revitalizace centra a vybudování parkoviště vedle zastávek, zvýšení kapacity ZŠ díky nové nadstavbě, rozsáhlá rekonstrukce budovy kina (CVA) a digitalizace jeho technického vybavení, zřízení obecní galerie využívané pro společenské události (obřadní síň, výstavy, přednášky…), vybudování hřiště vedle MŠ a mnohé další. U největších investičních akcí se obci rovněž podařilo získat významný podíl financování z dotací. V letech 2010-2013 tak získala obec dotace ve výši téměř 28 mil. Kč, když v předchozích 4 letech to byla zhruba polovina. Situace v nabídce dotací byla v tomto období mimořádná a jsme rádi, že se ji obci díky společnému úsilí podařilo využít.  

Obec organizuje či podporuje řadu kulturních a společenských akcí, akcí pro děti i dospělé. Významně také spolufinancuje činnost místních sportovních klubů či spolků. Dřívější poněkud neprůhlednou a nárazovou podporu a individuální lobování jsme nahradili Grantovým systémem s jasnými pravidly, který má nyní za sebou první dvě kola.

Podařilo se také realizovat částečné posílení přivaděče vody a zvýšení kapacity vodojemu. Díky tomu v obci v posledních dvou letech nedošlo k výpadkům zásobování vodou z důvodu nízké kapacity vodovodního přivaděče, a následného nedostatku vody ve vodojemu. Pokračují projektové přípravy a povolování nového přivaděče vody do Velkých Přílep a během příštího roku předpokládáme  jeho realizaci. Tím by se mělo dlouhodobě stabilizovat zásobování vodou (výhled je na 50 let s ohledem na současné plány výstavby v okolních obcích) a minimalizovat riziko jeho výpadků.

V letošním roce jsme také zahájili historicky největší jednorázovou obecní investici, rozšíření kapacity čistírny odpadních vod a odstranění jejího havarijního stavu. Investice dosáhne 33 milionů Kč, přičemž přibližně 22 milionů Kč by měly uhradit dotace. ČOV nyní nesplňuje zákonné normy a bez její rekonstrukce by obci hrozily vysoké pokuty. Další velkou investicí (cca 10 mil. Kč) je zastupitelstvem nedávno schválené rozšíření kapacity mateřské školy a její kuchyně – nový pavilon by měl na přelomu let 2014 a 2015 začít sloužit dalším 50 přílepským dětem.

Při naší práci v zastupitelstvu vždy dbáme na odbornost, finanční stabilitu a dobré plánování. Klademe důraz na řádnou projektovou přípravu obecních investic a transparentnost při jejich realizaci. Dlouhodobě bojujeme proti populismu při rozhodování zastupitelstva či proti zvýhodňování jednotlivců v obecní politice. Nebojíme se dělat nepopulární rozhodnutí ani přiznat své chyby. Máme zájem pro obec ve svém volném čase pracovat a podílet se na jejím rozvoji. Kandidáti PRO Přílepy jsou připraveni spolupracovat v rámci zastupitelstva s kýmkoli, kdo bude prosazovat zájmy obce a jejích občanů a nikoli zájmy úzké skupiny soukromých investorů či obyvatel.

Věříme, že i letos přijdete k volbám v co největším počtu a přejeme vám mnoho osobních i pracovních úspěchů a spokojený život v naší obci.

 

Vaši kandidáti PRO Přílepy