Plnění klíčových bodů našeho volebního programu z roku 2010

Bod programu Odečet
Rozšíření čistírny odpadních vod a kanalizace Částečně splněno – v prvním pololetí 2014 byla po několika letech příprav zahájena stavba rekonstrukce a rozšíření čistírny odpadních vod. Investiční náročnost je 33 mil. Kč (bez DPH), z toho 66 % uhradí získané dotace. ČOV byla již dlouho v havarijním stavu a nesplňovala zákonné normy, bez její rekonstrukce by obci hrozily vysoké pokuty a omezená  kapacita blokuje i výstavbu potřebné infrastruktury služeb.
Posílení přivaděče vody do přílepského vodojemu – pokračování v přípravě a realizace Částečně splněno – byla připravena projektová dokumentace, uzavřena dohoda s okolními obcemi, jsou uzavřena všechna věcná břemena s majiteli pozemků, které jsou pro výstavbu potřebná. Očekávané zahájení stavby je v 2. pololetí 2015.
Posílení vodovodního řadu v obci a zvýšení tlaku vody – dle zpracované studie a generelu Splněno – byla realizována řada technických opatření, které stabilizovaly situaci v dodávkách vody a rozšířily kapacitu vodojemu a přítoku do něj. V posledních dvou letech tak nedošlo k žádnému výpadku v dodávkách z důvodu nedostatečné kapacity přivaděče vody
Zajištění financí pro obecní investice (evropské a státní dotace, příspěvky od místních podnikatelů a zejména realitních investorů vůči obci atp.) minimálně stejně úspěšně jako v předchozím volebním období Splněno – obec uspěla s žádostmi o dotace na své velké investiční akce (budova kina - CVA, chodníky, autobusové zastávky, ČOV atd.), místní podnikatelé přispívají na kulturní a společenské akce atd. V letech 2010-2013 získala obec dotace téměř 28 mil. Kč (v předchozích 4 letech to byla zhruba polovina) a využila dobře mimořádné nabídky v dotační oblasti. Peníze na investice obec také získala díky odpovědnému hospodaření s vlastními příjmy.
Zvyšování bezpečnosti dopravy - postupná realizace opatření z již zpracované dopravní studie Částečně splněno – instalace bezpečnostních prvků (zpomalovací semafory, radary), nové přechody pro chodce a jejich osvětlení. Některá připravovaná opatření prozatím nebyla pro neshody v rámci zastupitelstva realizována.
Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže, podpora sportu Splněno – obec finančně podporuje jak sportovní aktivity dětí (například Juniorský fotbalový klub), kulturní a společenské akce pro děti i mimoškolní vzdělávání (např. ZUŠ) výhodnými pronájmy, dary i granty.
Posílení MHD Částečně splněno – spoluprací s okolními  obcemi a ROPIDem se podařilo odvrátit snahy kraje na redukci MHD (za hejtmana Ratha) a  po dvou letech tlaku na ROPID i dosáhnout synchronizace na souběžných linkách tak, aby linky do Přílep byly méně přeplňovány. Byla zavedena do jízdního řádu a zcela nově vybudována zastávka pro linku 350 na Roztocké ulici. Mnoho našich návrhů a požadavků (linka na Suchdol, přestupní bod u LIDLu v Horoměřicích, posílení ve špičkách a spojení do dalších okolních obcí) bylo bohužel okolními obcemi nebo ROPIDEM vetováno a kraj v MHD nijak nereflektuje stálý nárust obyvatel a cestujících.
Rekonstrukce nejvíce poničených povrchů ulic a dobudování chodníků a parkovacích stání v obci Částečně splněno – nový povrch v ulici Formanská, dokončení povrchů a odvodnění v ulici Ke Křížku (okolo Kapličky). Rekonstrukce povrchu ulice a odvodnění ulice Na Parcelách a vybudování parkoviště u MŠ. Vyudování nových chodníků v nejen v centru obce či rekonstrukce jejich povrchu (autobusová „točka“, Pražská, Svrkyňská, Kladenská). Nové parkoviště u „točky“. Mimo rozsáhlé výměny svítidel veřejného osvětlení a jejich doplnění (Roztocká, Pražská, Oblouková, U Pošty, Spojovací, Ke křížku), bylo zcela přebudováno či nově vybudováno osvětlení několika ulic (Formanská, Májová, Na Parcelách). Nyní probíhá výměna starých a neefektivních rtuťových svítidel v areálu „ARI“. Díky těmto opatřením platíme i s více svítidly za energii výrazně méně. Bohužel z kapacitních a finančních důvodů se zatím nezvládly opravit či vybudovat povrchy, chodníky a veřejné osvětlení všude, kde je to potřeba, byť některé projekty pro další ulice již jsou připraveny.
Nedovolíme další překotnou výstavbu – výstavba musí být provázena rozvojem veřejných služeb a vyřešením dopravní situace v regionu Splněno – došlo ke zpřísnění podmínek výstavby, k eliminaci černých staveb a k zamezení dalšího nekontrolovaného rozrůstání obce bez návaznosti na posilování obecní infrastruktury. I v rámci nového územního plánu, který obec připravuje, jsme tyto zasady prosadili.
Finanční stabilita obce – přísná rozpočtová kázeň Splněno – pokračovali jsme v přísné rozpočtové kázni a v pravidelném plánování výdajů a příjmů a v průběžných analýzách rozpočtové situace. Veřejnými a otevřenými soutěžemi na základní služby, jsme dosáhli snížení a stabilizace nákladů. U smlouvy na nájem VaK jsme díky soutěži s vyáženými a přísnými podmínkám zvýšili roční příjem obce na 2,5 mil Kč ročně (přebírali jsme obec za situace, kdy měla z tohoto nájmu jen 150 tis. Kč). Jen tato smlouva tak přinese obci v příštích 6 letech 15 mil. Kč. Úspornými opatřeními a kontrolou efektivity výdajů jsme spořili na budoucí velké investiční výdaje (ČOV, nadstavba rekostrukce ZŠ, CVA, nový pavilon MŠ…). V roce 2006 (první rok působení ve vedení obce) činil zůstatek běžných účtů 2,2 mil. Kč, v roce 2010 pak 17,5 mil. Kč a v září 2014 více než 33 mil. Kč, od roku 2008 při nulovém dluhovém zatížení. To nám umožňuje rozsáhlou investiční činnost a čerpání dotací včetně jejich předfinancování v dosud nebývalém rozsahu.
Kultivace pozemků v centru obce pro procházky a odpočinek Splněno – rekultivace prostoru mezi ZŠ, MŠ a potokem, nové hřiště pro děti i dospělé. Obec činí kroky k získání dalších pozemků v centru do svého vlastnictví tak, aby je mohla využít pro rozšíření odpočinkové zóny, případně aby zajistila ochranu svých investic (koupě zahrady u ZŠ, pozemky v centru,...).