Naši kandidáti

(více o kandidátech včetně fotografií naleznete pod tabulkou)

  

Kandidát

věk

povolání

zkušenosti s řízením obce

místo bydliště

Ing. Petr Morysek
(zvolen do zastupitelstva)

40

pracovník v oblasti řízení kvality, IT; místostarosta

místostarosta a správce rozpočtu, zastupitel
(v minulosti předseda 
finančního výboru)

bytové domy v centru obce

Ing. Richard Kapsa
(zvolen do zastupitelstva)

35

ekonom, odborník na komunikaci

zastupitel, předseda stavebního výboru
(v minulosti místostarosta, 
člen kontrolního výboru)

areál ARI

Ing. Michal Štengl
(zvolen do zastupitelstva)

32

motoristický publicista

zastupitel, předseda dopravního výboru

bytové domy Bemett

Ing. Pavel Handl

38

interní auditor / 
procesní konzultant

nový kandidát (předseda 
Junior FK VP – dětský fotbal)

areál ARI

Ing. Marie Palkosková

52

vedoucí oddělení registrace léků

zastupitelka, předsedkyně výboru pro životní prostředí 
(v minulosti předsedkyně stavebního výboru)

Kamýk – pod Hájnicí

Ing. Petr Bébr

30

odborník na dopravu 
a dopravní stavby

nový kandidát,
člen dopravního výboru, 
člen stavebního výboru

bytové domy Bemett

Michal Mihalka

23

student VŠ, 
městský policista

nový kandidát (spoluzakladatel softbalového klubu ve VP)

H-System

Libor Kettner

51

podnikatel ve 
stavebnictví

člen stavebního výboru 
(v min. zastupitel, starosta)

centrum, 
Pražská ul.

Josef Ženíšek

70

soukromý zemědělec 
a podnikatel

nový kandidát 
(v minulosti zastupitel)

centrum, 
Roztocká ul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více o našich kandidátech:

Do zastupitelstva byli zvoleni 3 naši kandidáti - Petr Morysek, Richard Kapsa a Michal Štengl.

 Ing. Petr Morysek (40), bytové domy v centru obce – kandidát do vedení obce

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně obor Technická kybernetika. V minulosti pracoval také jako programátor-analytik a správce sítě. V současné době pracuje v oddělení řízení kvality firmy BSC Praha. Od založení (rok 2000) je předsedou Bytového družstva Roztocká 218 a zajišťuje právní, finanční a organizační řízení. Dosud největší investiční akcí družstva je projekt pro snížení topných nákladů, jehož nejviditelnější částí je zateplení bytového domu družstva v centru obce (rok 2004) a zateplení střechy (rok 2010). Není členem žádné politické strany ani hnutí. Mimo sdružení PRO Přílepy je členem Folklórního souboru Mateník a pomáhá i s akcemi dalších skupin (MFF Praha srdce národů). Dalšími koníčky jsou hlavně historie a turistika. Je ženatý a má dvě děti. Nyní je místostarostu obce a má na starosti především správu rozpočtu a strategické záležitosti. I nadále chce pomáhat obci s řešením problémů především v oblasti vodovodní a kanalizační sítě, dopravy, bezpečnosti a udržovat stabilitu v oblasti financí.

 

Ing. Richard Kapsa (35), areál Za hřištěm (ARI)

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obory Mezinárodní obchod a Evropská ekonomická integrace. Vzdělání si dále rozšířil jednosemestrálním studiem London School of Public Relations. V minulosti pracoval jako novinář a v současné době je zaměstnán v České pojišťovně jako poradce výkonného ředitele a tajemník představenstva, a v Generali PPF Holdingu, kde je tajemníkem společnosti a zároveň řídí vnitřní a vnější komunikaci. Aktivně se podílí na podpoře řady veřejně prospěšných aktivit, například jako předseda správní rady Nadace České pojišťovny. Není členem žádné politické strany ani hnutí. Je ženatý a má dvě děti. V minulosti byl členem kontrolního výboru a místostarostou obce, nyní je předsedou výboru pro výstavbu a vzhled obce. Podílel se mimo jiné na aktivitách kolem vybudování prvního velkého dětského hřiště pro veřejnost v areálu „Za hřištěm“, spolu s manželkou zavedl tradici vánočních koncertů a vánočních a velikonočních trhů. Vyjednal s investory významné přípěvky na rozvoj infrastruktury obce. Svých znalostí a zkušeností využívá a i nadále chce využívat ve prospěch Velkých Přílep, zejména v oblasti finančního řízení a komunikace s občany, investory, státní správou a okolními obcemi.

 

Ing. Michal Štengl (32), bytové domy Bemett

Vystudoval Strojní fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, obor Dopravní technika. V minulosti pracoval v mezinárodní reklamní agentuře Intercom Praha jako technický redaktor, poté byl zástupcem šéfredaktora časopisu Svět motorů. V současné době pracuje jako redaktor časopisů Auto motor a sport a Auto 7. Je místopředsedou Klubu motoristických novinářů sdružující přes sto předních motoristických novinářů. Není členem žádné politické strany ani hnutí. Ve Velkých Přílepech žije od prosince 2004, je ženatý a má dvě děti. V minulém funkčním období byl předsedou výboru pro dopravu a bezpečnost. I nadále chce pokračovat zejména v oblasti zklidnění dopravy a zlepšení dopravní obslužnosti.

 

Náhradníci do zastupitelstva:

Ing. Pavel Handl (38), areál Za hřištěm (ARI)

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obory Finance a Mezinárodní politika. V minulosti pracoval jako konzultant ve společnosti Deloitte a interní auditor ve společnostech Delvita a Food Lion (USA). V současné době působí ve společnosti Mercedes-Benz, kde má na starosti vnitřní kontrolu, vytváření interních pravidel a zajišťování jejich dodržování. Ve Velkých Přílepech žije od roku 2001, je ženatý a má 2 děti. Není členem žádné politické strany ani hnutí. V roce 2010 inicioval založení dětského fotbalového klubu Junior FK Velké Přílepy, jehož je nyní předsedou. Svoje zkušenosti nabízí obci v oblasti finančního řízení, procesní optimalizace a nastavení a řízení kontrolních mechanismů.

 

Ing. Marie Palkosková (52), Kamýk – pod Hajnicí

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Ekonomika zahraničního obchodu. Pracuje jako vedoucí oddělení registrace léků ve farmaceutické firmě Roche s.r.o. Při zaměstnání absolvovala individuální studium v oboru starožitník. Nebyla a není členkou žádné politické strany. Je vdaná, má dvě děti. Mimo sdružení PRO Přílepy je zákládající členkou Kamýckého sdružení pro klidné bydlení. Aktivně se podílí na činnosti sdružení, iniciovala a finančně zajistila obnovu kříže v lokalitě U Křížku v Kamýku, iniciovala a připravila ve spolupráci s občany Sborník obce Velké Přílepy, organizovala proces restaurování barokního oltářního rámu z kaple sv. Gottharda. Pracovala jako pověřený zastupitel v oblasti územního plánování obce. Svých znalostí a zkušeností chce i nadále využít ve prospěch Velkých Přílep zejména v oblasti územního plánování obce, k ochraně přírody, kulturního a historického dědictví obce.

  

Ing. Petr Bébr (30), bytové domy Bemett

Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze, obor Silniční a městská doprava. Po absolvování studií nastoupil v roce 2005 na Ředitelství silnic a dálnic ČR, kde zastává funkci investičního referenta. Má na starosti správu rychlostních silnic a silnic I. třídy. V rámci své pracovní činnosti provádí kontrolu investiční přípravy novostaveb a případných úprav a změn v silniční síti ve vlastnictví státu na území Severočeského kraje. Od roku 2006 žije ve Velkých Přílepech a od jara 2010 je místopředsedou ve výboru vlastníků bytových jednotek. Rovněž od roku 2006 úzce spolupracuje se zastupiteli obce, a to zejména ve věcech dopravní problematiky, od roku 2008 je členem dopravního a stavebního výboru. Dlouhodobě je obci nápomocen při řešení problémů dopravy a dopravní problematiky staveb v obci i regionu. Podílel se rovněž na zadání technické studie řešící návrh úprav komunikací v obci vedoucích ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Není členem žádné politické strany ani hnutí. Mezi jeho záliby patří sport, kultura a cestování. Vzhledem ke své profesi bude pro obec Velké Přílepy nápomocen zejména při řešení její dopravní politiky.

 

Michal Mihalka (23), H-System

V současné době studuje dálkově technickou fakultu České zemědělské univerzity, obor Silniční a automobilová doprava. Zároveň pracuje jako městský policista v Praze a aktivně působí v amatérském softbalovém klubu Velké Přílepy, jehož je spoluzakladatelem. Je svobodný a bydlí v H-Systemu. Není členem žádné politické strany ani hnutí. Oblíbené koníčky jsou sporty všeho druhu, motorky a kytara. Obci chce pomoci s řešením problémů v oblasti dopravy a hlavně bezpečnosti. Bude rovněž aktivní v oblasti poradenství a podpory aktivního využití volného času u dětí a mládeže, s čímž má bohaté zkušenosti.

 

Libor Kettner (51), Pražská ulice

Absolvoval SOU, obor zedník. Do roku 1989 byl zaměstnán u stavebních firem v Praze. Od roku 1991 do současnosti pracuje jako živnostník ve stavebnictví s několika zaměstnanci. Nikdy nebyl a není členem žádné politické strany. V přechodném období od listopadu 1989 do října 1990 byl starostou Velkých Přílep. Od té doby byl s přestávkami členem obecního zastupitelstva nebo kandidátem. V rámci svého působení v zastupitelstvu se podílel zejména na vytvoření prvního územního plánu obce a posléze na zajištění vybudování inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, plynofikace). Je dlouholetým členem místního ochotnického divadelního spolku. Svých znalostí a zkušeností využije v oblasti výstavby a rozvoje obce.

 

Josef Ženíšek (70), Roztocká ulice

Vyučen v oboru automechanik. Dlouhou dobu pracoval v autoopravárenství a v roce 1991 založil ve Velkých Přílepech vlastní autodílnu. Zároveň po roce 1989, kdy se mohl vrátit do komunisty zabaveného rodného domu, obnovil rodinnou farmu a působí jako soukromý zemědělec. Nikdy nebyl členem žádné politické strany. V letech 1989 až 1994 působil v obecním zastupitelstvu, kde se zabýval zejména zlepšením ekologických problémů obce. Svých zkušeností chce využít ve prospěch obce především v oblasti ochrany přírody a krajiny. V poslední době se spolu se svou rodinou aktivně podílel na rekonstrukci přílepské kapličky Panny Marie, obnově rybníčku a vybudování parku U studánky či na obnovení křížku na Kamýcké skále. Zajímavostí je, že jeho pradědeček byl na konci 19. století 9 let starostou Velkých Přílep.