Plnění programu 2006

Podívejte se, jak obec pod vedením zastupitelů PRO Přílepy plnila volební program z roku 2006,
s nímž sdružení nezávislých kandidátů PRO Přílepy uspělo ve volbách.

 

Přivedeme do výborů a komisí při obecním zastupitelstvu odborníky

Splněno – zavedli jsme novou strukturu výborů při obecním zastupitelstvu, většina z nich je kvalitně obsazena a vyvíjí činnost

Snížíme zadluženost obce, aby mohla co nejvíce prostředků věnovat na investice

Splněno – zadlužení obce u bank jsme snížili na nulu i při vysokých investicích do rozvoje

Podpora pro obecní investice (evropské a státní dotace, příspěvky od místních podnikatelů a zejména realitních investorů vůči obci atp.)

Splněno – výrazně se podařilo uspět s žádostmi 
o nejrůznější dotace (školka, fotbalové kabiny, školní družina, kaplička, nové autobusové zastávky, zeleň, vybavení knihovny atd.), místní podnikatelé přispívají na kulturní 
a společenské akce, realitní investoři poskytli příspěvky do obecního rozpočtu v řádu milionů korun

Rozšíření školky či zajištění nových prostor pro zvýšení její kapacity

Splněno – kapacita mateřské školky byla v roce 2009 rozšířena na dvojnásobek a celou její výstavbu v rozsahu 14,2 milionu Kč jsme dokázali díky rozpočtově odpovědnému chování předfinancovat z vlastních zdrojů

Omezení těžké dopravy přes obec 
a zvýšení kontroly dodržování dopravních předpisů v obci

Z části splněno – vyjednávání výjimek s nadřízenou obcí Černošice pro Kladenskou ulici, protesty proti nákladní dopravě v obci a jejich medializace, aktivita Obecní policie v oblasti bezpečnosti silničního provozu, přechod pro chodce v Roztocké ul., značení omezující průjezd těžké dopravy, studie zásadních dopravních opatření a příprava projektů pro jejich realizaci

Budeme usilovat o dohodu s obcemi našeho regionu ohledně souladu výstavby větších obytných celků 
s vyřešením dopravy tak, aby se nezvyšovala zátěž komunikací v obci 
a nejbližším okolí

Z velké části splněno – ve Velkých Přílepech padlo rozhodnutí, že do doby vyřešení dopravní situace nebude zastupitelstvo povolovat žádnou další velkou výstavbu. Zavedli jsme dočasnou stavební uzávěru. Pomáhali jsme rovněž některým sousedním obcím v okolí s redukcí plánované megalomanské výstavby

Navrhneme rozšíření a zpřísnění architektonických pravidel daných územním plánem pro další zástavbu obce

Splněno – u nových lokalit byly zpřísněny podmínky výstavby. Zavedli jsme pořádek v územním plánování 
a nahradili architekta prosazujícího zájmy investorů architektem loajálním k obci a zájmům občanů. Dokončili jsme rozpracované změny ÚP.

Zamezíme další překotné výstavbě v obci a jejím okolí, která nebude provázena rozvojem veřejných 
služeb a vyřešením dopravní situace v regionu

Splněno – ihned po zvolení jsme zavedli stavební uzávěru 
a nezahajujeme přes řadu požadavků a tlaků nové změny (rozšíření) územního plánu obce. Případné nové investorské projekty jsou podmíněny výrazným příspěvkem obci na rozšíření infrastruktury

Zapojíme aktivně zastupitele a další odborníky do diskuse s občany

Splněno – zástupci obce diskutují otevřeně s občany jak na veřejných jednáních zastupitelstva, na prezentaci důležitých aktivit občanům, na obecním diskusním fóru i v rámci řady společenských a sportovních aktivit organizovaných či podporovaných obcí